Научно-методичний центр
Научные работы
Доклады, курсовые, рефераты
Научно-методический центр Санкт-Петербурга
 

Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

Хмельницький національний університет

Факультет дистанційного навчання


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з бухгалтерського обліку

студентки групи ОАз-4-06

Дзенглюк Людмили Іванівни

Викладач

Рибчинська Людмила Анатоліївна

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - 2010 р.


Завдання


1 За наведеними в таблиці 2 операціями скласти журнал господарських операцій

2 Здійснити необхідні розрахунки по операціях та скласти бухгалтерські записи

3 Скласти шахову відомість за синтетичними рахунками

4 За даними синтетичних та аналітичних рахунків скласти сальдово-оборотну відомість за місяць

5 Скласти баланс підприємства на початок та кінець періоду відповідно до П(С)БО 2 "баланс"

6 Скласти Звіт про фінансові результати згідно П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"Таблиця 1. Залишки по рахунках бухобліку на 1 червня, тис.грн.

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства

Сума

Рахунок

Основні засоби по первинній вартості

355451,3

101

Знос основних засобів

167304,9

131

Нематеріальні активи

573,9

121

Знос нематеріальних активів

172,6

132

Капітальні інвестиції

1021,1

151

Заборгованість перед Пенсійним фондом

420

651

Заборгованість перед фондами

101,5

652

Виробничі запаси

35735,4

201

- сировина та матеріали

3980


Незавершене виробництво

1846

231

Довгострокові фінансові інвестиції

22635,1

141

Готова продукція

1584,40

260

Товари

73,5

280

Векселі одержані

941,7

162

Отримані від покупців аванси

1022,4

631

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

21142,6

371

Відстрочені податкові активи

-

171

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6540,7

641

Векселі видані

-

511

Інша поточна дебіторська заборгованість

51070,9

377

Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги


333

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

356,6

372

Резерв сумнівних боргів

7992,9

381

Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах

5128,7

671

Поточний рахунок

7280,5

311

Витрати майбутніх періодів

332,3

391

Забезпечення виплат відпусток

-

471

Каса

1,2

301

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

104426,8

441

Заборгованість з позабюджетних платежів

72,5

611

Резервний капітал

7025,5

431

Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб

15

372

Заборгованість по довгострокових кредитах банків


501

Заборгованість підприємства по нарахованих податках

5011,4

611

Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги

2383,7

631

Відстрочені податкові зобов'язання

3068,6

541

Статутний капітал

69795,4

401

Короткострокові кредити банків

47478,3

601

Додатковий капітал

82907,9

421

Нарахована заробітна плата

2289,1

661


Скласти журнал операцій

Таблиця 2. Господарські операції за червень, грн

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дт

Кт

Підстава (первинний документ)

часткова

загальна

1

Надійшли від постачальника матеріали ,

в тому числі ПДВ 20%

45600,00

9120,00

54720,00

201

641

631

631

Накладна


Примітка до операції 1: в кількості, кг

По ціні без ПДВ (45600 / 4800), грн

4800

9,50
Накладна

2

Надійшов на підприємство рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів,

включаючи ПДВ


245,00

49,00

294,00


201

641


631

631

Рахунок

3

Нарахована заробітна плата експедитору за час супроводження придбаних матеріалів під час перевезення

350,00

350,00

201

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

4

Здійснені нарахування на заробітну плату експедитора відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2116,20

4,90

5,60

10,92

137,62

201651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

5

Відображені витрати з розвантаження придбаних матеріалів, здійснені сторонньою організацією, включаючи ПДВ

47.91

9.59

57,50

201

641

631

631

Накладна

6

Використано на виготовлення продукції придбані матеріали в кількості (1520 кг,*9,5) грн

Таблиця 3

14440,00

14440,0

231

201

Накладна


Примітка до операції 6: кількість продукції, що виробляється, шт

По ціні 14440 / 2150


2150

6,72


-

-

Накладна

7

Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції

Таблиця 3

6408,00

6408,0

231

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

8

Здійснені нарахування на заробітну плату робітників за виготовлення продукції відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2
2127,46

89,71

102,53

199,93

2519,63

231
651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

9

Нарахована амортизація виробничого обладнання

Таблиця 3

445,00

445,00

231

131

Відомість амортизаційних нарахувань

10

Списана вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби

50,00

50,00

911

201

Бухгалтерська довідка

11

Нарахована заробітна плата цеховому персоналу

2410,00

2410,00

911

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

12

Здійснені нарахування на заробітну плату цехового персоналу відповідно до чинного законодавства а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2800,12

33,74

38,56

75,19

947,61

911651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

13

Нараховано енергозбуту за використану енергію на виробничі потреби, включаючи ПДВ

156,30

31,26

187,26

911

641

631

631

Рахунок

14

Нараховано в міськводоканал за воду, використану на виробничі потреби, включаючи ПДВ

64,00

12,80

76,80

911

641

631

631

Рахунок

15

Списуються загальновиробничі витрати відповідно до П(С)БО 16

3627,91

3627,91Бухгалтерська довідка


- розподілені

Таблиця 3

3393,91

3393,91

231

911

Бухгалтерська довідка


- нерозподілені 3 * 78

234,00

234,00

901

911

Бухгалтерська довідка


Списуються нерозподілені загальновиробничі витрати на фінансовий результат

Таблиця 5

234,00

234,00

791

901

Бухгалтерська довідка

16

Нараховано знос основних засобів адміністративного призначення

1230,00

1230,00

921

131

Відомість амортизаційних нарахувань

17

Нараховано в енергозбут за використану електроенергію на адміністративні потреби, включаючи ПДВ

400,33

80,07

480,40

921

641

63

63

Рахунок

18

Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу підприємства

2725,00


2725,00

921

661

Табель, Відомість нарахування зарплати

19

Здійснені нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу відповідно до чинного а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2904,7

38,15

43,60

85,02

1071,47

921651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

20

Списуються адміністративні витрати

Таблиця 5

5426,80

5426,80

791

921

Бухгалтерська довідка

21

Оприбуткована на склад готова продукція по фактичній собівартості в кількості 2050 шт * 6,72


Примітка: залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду складали, 1320 грн


13776,00


13776,00


261


231

Накладна

22

Відвантажена покупцям готова продукція в кількості 1950 шт. * 19,50

Врахована виручка від реалізації продукції, включаючи ПДВ


38025,00

38025,00


361


701

Накладна


Примітка до операції 22 для визначення виручки від реалізації: ціна за 1 шт готової продукції

19,50

23

Нарахований ПДВ на реалізовану продукцію

6337,50

6337,50

701

641

Податкова накладна

24

Списується собівартість реалізованої продукції в кількості 1950 шт * 6,72

Таблиця 4

13104,00

13104,00

901

261

Бухгалтерська довідка

25

Списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат Таблиця 5

13104,00

13104,00

791

901

Бухгалтерська довідка

26

Списується дохід від реалізації продукції на фінансовий результат

31687,50

31687,50

701

791

Бухгалтерська довідка

27

Надійшли на поточний рахунок кошти від покупця за реалізовану продукцію (розрахунки повністю завершені)

38025,00

38025,00

311

361

Виписка банка

28

Реалізовані непотрібні для виробництва, придбані в поточному місяці матеріали в кількості 60 кг. * 21,60 Врахована виручка від їх реалізації, з ПДВ

1296,00

1296,00

361

712

Накладна


Примітна до операції 28: ціна за 1 кг (включаючи ПДВ)

21,60

29

Нарахований ПДВ на реалізовані матеріали

216,00

216,00

712

641

Податкова накладна

30

Врахована собівартість реалізованих матеріалів

570,00

570,00

943

201 

Бухгалтерська довідка

31

Списується собівартість реалізованих матеріалів на фінансовий результат Таблиця 5

570,00

570,00

791

943

Бухгалтерська довідка

32

Списується дохід від реалізації матеріалів на фінансовий результат

1080,00

1080,00

712

791

Бухгалтерська довідка

33

Нарахована заробітна плата робітникам, що займаються збутом продукції

183,00

183,00

931

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

34

Здійснені нарахування на заробітну плату робітників, що займаються збутом продукції відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2
60,76

2,56

2,93

5,71


71,96

931
651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

35

Витрати на рекламу, здійснену із залученням сторонньої організації, включаючи ПДВ

62,50

12,50

75,00

931

641

631

631

Акт на виконання робіт (послуг)

36

Витрати на відрядження, пов'язані із збутом продукції

353,00

353,00

931

372

Авансовий звіт

37

Списані витрати на збут на фінансові результати

Таблиця 5

670,46

670,46

791

931

Бухгалтерська довідка

38

Перераховано з поточного рахунку за енергію

187,56

187,56

631

311

Виписка банку, Платіжне доручення

39

Перераховано з поточного рахунку міськводоканалу

76,80

76,80

631

311

Виписка банку, Платіжне доручення

40

Нараховано податку на прибуток

3190,56

3190,56

981

641


41

Списується сума нарахованого податку на прибуток на фінансові результати Таблиця 5

3190,56

3190,56

791

981


42

Відображений нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Таблиця 5

9571,68

9571,68

791

441

Бухгалтерська довідка

43

Частину прибутку спрямовано на поповнення резервного капіталу 7 %

670,02

670,02

441

431


44

Частину прибутку використано на виплату девідендів 5 %

478,54

478,54

441

671


45

Виплачено з поточного рахунку девіденди акціонерам

478,54

478,54

671

311Таблиця 3. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат (далі – ТЗВ)

Показник

Облікова вартість матеріалів, грн.

Вартість за одиницю, грн.

Сума ТЗВ, грн.

Фактична собівартість матеріалів, грн.

Залишок на початок

3980


620,88

3359,12

Придбано за звітний місяць

45600,00

9,5

7113,60

38486,40

Разом

49580


7734,48

41845,52

% ТЗВ

15,6
Використано на протязі місяця

15010


2341,56

12668,44

Залишок на кінець

34570


5392,92

29177,08


Таблиця 4. Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

Категорія працівників

Фонд

ЗП

Пенсійний фонд, 33,2 %

Фонд соціального страхування з ТВП, 1,4%

Фонд страхування на випадок безробіття, 1,6%

Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві, 3,12%

Разом нарахування

Експедитор

350,00

116,2

4,9

5,6

10,92

137,62

Робітники

6408,00

2127,46

89,71

102,53

199,93

2519,63

Цеховий персонал

2410,00

800,12

33,74

38,56

75,19

947,61

Адміністративний

Персонал

2725,00

904,7

38,15

43,6

85,02

1071,47

Робітники збуту

183,00

60,76

2,56

2,93

5,71

71,96

Разом

12076,00

4009,24

169,06

193,22

376,77

4748,29


Таблиця 5. Розрахунок собівартості виготовленої продукції

Продукція

НЗВ на початок

З кредиту рахунків в дебет рахунку 23

Фактична собівартість виготовленої продукції

20

13

66

651

652

653

656

911


1846

14440

445

6408

2127,46

102,53

89,71

199,93

3393,91

27206,54

Разом

1846

14440

445

6408

2127,46

102,53

89,71

199,93

3393,91

27206,54


Таблиця 6. Розрахунок собівартості реалізованої продукції

Обсяг виготовленої продукції, шт.

Виробнича собівартість виготовленої продукції, грн

Собівартість одиниці виготовленої продукції, грн

Обсяг реалізованої продукції, шт.

Собівартість реалізованої продукції, грн.

2050

13776

6,72

1950

13104Таблиця 7. Фінансові результати

Вид діяльності

З кредиту рахунків в дебет рахунку 79

З дебету рахунків в кредит рахунку 79

Списання на рахунок 44

90

92

93

94

98

Разом

701

712

Разом

Дебет

Кредит

Основна

13338

5426,80

670,46


3190,56

22625,82

31687,50


31687,50


9061,68

Інша
570


570


1080

1080


510

Разом

13338

5426,80

670,46

570

3190,56

23195,82

31687,50

1080

32767,50


9571,68


Оборотно-сальдова відомість

Код

Назва рахунку

Сальдо на початок

Обороти

Сальдо на кінець

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

101

Основні засобиза первинною вартістю

355451,3
355451,3


 

121

Нематеріальні активи

573,9
573,9


131

Знос основних засобів


167304,9


1675


168979,9

132

Знос нематеріальних активів


172,6
172,6

141

Довгострокові фінансові інвестиції

22635,1
22635,1


151

Капітальні інвестиції

1021,1
1021,1


162

Векселі одержані

941,7
941,7


201

Виробничі запаси

35735,4


46380,54

15060

67055,94


231

Виробництво

1846


27206,54

13776,0

15276,54


261

Готова продукція

1584,4


13776,0

13104,0

2256,4


280

Товари

73,5
73,5


301

Каса

1,2
1,2


311

Поточні рахунки в національній валюті

7280,5


38025

742,94

44562,56


361

Розрахунки з вітчизняними покупцями39321

38025

1296


371

Дебіторська заборгованість

21142,6
21142,6


372

Розрахунки з підзвітними особами

371,6353

18,6


377

Інша поточна дебіторська заборгованість

51070,9
51070,9


381

Резерв сумнівних боргів


7992,9
7992,9

391

Витрати майбутніх періодів

332,3
332,3


401

Статутний капітал


69795,4
69795,4

421

Додатковий капітал


82907,9
82907,9

431

Резервний капітал


7025,5


670,02


7695,52

441

Нерозподілені прибутки


104426,8

1148,6

9571,68


112849,88

541

Відстроченні податкові зобовязання


3068,6
3068,6

601

Короткострокові кредити банків


47478,3
47478,3

611

Заборгованість з позабюджетних платежах


5083,9
5083,9

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками


3406,1

264,36

55891,26


59033,0

641

Розрахунки за податками

6540,7


9315,21

9744,06

6111,85


651

Розрахунки за пенсійним страхуванням


420


4009,24


4429,24

652

Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття


101,5


193,22


294,72

653

Розрахунки за соціальним страхуванням
169,06


169,06

656

Розрахунки на випадок непрацездатності
376,77


376,77

661

Розрахунки з оплати праці


2289,1


12076


14365,1

671

Заборгованість по нарахованих дивідендах


5128,7

478,58

478,58


5128,7

701

Дохід від реалізації готової продукції38025

38025712

Дохід від реалізації інших оборотних активів1296

1296791

Результат операційної діяльності32767,5

32767,5901

Собівартість реалізованої готової продукції13338,0

13338,0911

Загальновиробничі витрати3627,91

3627,91921

Адміністративні витрати5426,8

5426,8931

Витрати на збут670,46

670,46943

Собівартість реалізованих виробничих запасів570

570981

Податки на прибуток від звичайної діяльності3190,56

3190,56
Всього

506602,2

506602,2

274828,06

274828,06

589821,49

589821,49


Шахова відомість

Кт


Дт

131

201

231

261

311

361

372

431

441

631

641

651

652

653

656

201


45892,92


116,2

5,6

4,9

10,92

231

445

14440


2127,46

102,53

89,71

199,93

26113776

311


38025


361
441
670,02
631

264,36641


9315,21


671

478,587016337,5

712216

791

9571,68901
13104
911


50
220,30


800,12

38,56

33,74

2410

921

1230

400,33


904,7

43,6

38,15

2725

93135362,50


60,76

2,93

2,56

183

943


570


9813190,56

Всього

1675

15060

13776

13104

742,94

38025

353

670,02

9571,68

55891,26

9744,06

4009,24

193,22

169,06

12076


Кт


Дт

661

671

701

712

791

901

911

921

931

943

981

Всього

201

35046380,54

231

6408


3393,91

27206,54

261
13776

311
38025

36138025

1296
39321

441


478,58


1148,6

631
264,36

641
9315,21

671
478,58

701

31687,538025

712

10801296

791


13338


5426,8

670,46

570

3190,56

32767,5

901234

13338

911

24103627,91

921

27255426,8

931

183670,46

943
570

981
3190,56

Всього

12076

478,58

38025

1296

32767,5

13338

3627,91

5426,8

670,46

570

3190,56

274828,06


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

401

401

первісна вартість

011

574

574

накопичена амортизація

012

(

173

)

(

173

)

Незавершене будівництво

020

1021

1021

Основні засоби:
залишкова вартість

030

188146

186471

первісна вартість

031

355451

355451

знос

032

(

167305

)

(

168980

)

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

(

-

)

(

-

)

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

22635

22635

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

212204

210529

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

35735

67056

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

1846

15277

Готова продукція

130

1584

2256

Товари

140

74

74

Векселі одержані

150

942

942

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:-

чиста реалізаційна вартість

160

13150

13150

первісна вартість

161

21143

21143

резерв сумнівних боргів

162

(

7993

)

(

7993

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

6541

6112

за виданими авансами

180

-

1296

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

51443

51090

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

7282

44564

у т.ч. в касі

231

-

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

118596

201816

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

332

332

Баланс

280

331132

412676

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

69 795

69 795

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

82 908

82 908

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

7 026

7 696

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

104 427

-

Неоплачений капітал

360

(

-

)

(

-

)

Вилучений капітал

370

(

-

)

(

-

)

Усього за розділом I

380

264 156

273 249

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-


415

-

-


416

(

-

)

(

-

)


417

-

-


418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

3 069

3 069

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

3 069

3 069

IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків

500

47 478

47 478

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3 406

59 033

Поточні зобов'язання за розрахунками:


-

-

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-

-

з позабюджетних платежів

560

5 084

5 084

зі страхування

570

522

5 270

з оплати праці

580

2 289

14 365

з учасниками

590

5 129

5 129

із внутрішніх розрахунків

600

-

-


605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

-

Усього за розділом IV

620

63 907

136 359

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

331 132

412 676

Керівник

Головний бухгалтерЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2009 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)

010

38025


Податок на додану вартість

015

6338


Акцизний збір

020
025Інші вирахування з доходу

030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

31687


Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

13104


Валовий:
 прибуток

050

18584


 збиток

055Інші операційні доходи

060

1080


у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061Адміністративні витрати

070

5427


Витрати на збут

080

670


Інші операційні витрати

090

570


у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091Фінансові результати від операційної діяльності:

 прибуток

100

12996


 збиток

105Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи

130Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160

234


Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарній статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
 прибуток

170

12762


 збиток

175у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

3191


Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185Фінансові результати від звичайної діяльності:
 прибуток

190

9571


 збиток

195Надзвичайні:
 доходи

200 витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:
 прибуток

220

9571


 збиток

225Забезпечення матеріального заохочення

226 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240

12076


Відрахування на соціальні заходи

250

4748


Амортизація

260

1675


Інші операційні витрати

270Разом

280

18499


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340
Керівник ___________________________________________

Головний бухгалтер _________________________________Література

1.   Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посіб. Р.Л.Хомяк, В.І.Лемішовський – Л. 2007

2. Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Все про бухгалтерський облік. 1999. – 288 с.

3. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.


 

Научно-методический центр © 2009